Succesvolle wijken zijn over het algemeen wijken met een duidelijke identiteit. Onderscheid maakt kwaliteit!

Het Nieuwe Westen: een wijk met potentie

De wijk Het Nieuwe Westen in Rotterdam heeft karakter en uitstraling met een aantal mooie lanen, singels en levendige winkelstraten. Het is een centrum stedelijk woonmilieu en ligt tussen respectievelijk het spoorwegtracé, de Heemraadssingel, de Coolhaven en de Delfshavense Schie. In de eerste helft van de vorige eeuw was Het Nieuwe Westen jong en in de kracht van haar leven. In de jaren tachtig vond de stadsvernieuwing plaats. De bewoners van de wijk vertegenwoordigen vele volkeren van de wereld.

Aelbrechtskade
Aelbrechtskade

Waarom Identiteit & Branding in het Nieuwe Westen?

Met het project Branding Nieuwe Westen wil Woonbron Delfshaven de identiteit van het Nieuwe Westen boven water halen: het merk van het Nieuwe Westen ontdekken.
Wat zijn de belangrijkste kernwaarden van deze wijk? Waar liggen haar potenties? Graag wil zij samen met de partijen die te maken hebben met het Nieuwe Westen werken aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Hierbij kan een ieder op haar eigen werkgebied zoeken naar een bijdrage om het merk van de wijk te versterken. Door het ‘branden’ van het Nieuwe Westen kan deze wijk beter op de kaart worden gezet. Ook wordt duidelijker welke ontwikkelingen we in het gebied moeten ondersteunen.

De hypothese voor het Nieuwe Westen is gebaseerd op de aanwezige mix van inwoners, die de potentie in zich kan dragen om het Nieuwe Westen een stedelijke broedplaats voor de creatieve klasse te laten zijn.

Aanpak

Het project bestaat uit drie fasen:

De eerste fase is de voorstudie. Het doel van deze voorstudie is het systeem (de gebruikers/bewoners) van de wijk goed in kaart brengen. Ter voorbereiding op deze voorstudie is er in oktober 2005 een expertmeeting geweest. Daarnaast zijn de uitkomsten van de wijk uit het marktonderzoek ‘De grote woontest’ geanalyseerd.
De resultaten van de voorstudie zijn tijdens een bijeenkomst op 9 februari 2006 gepresenteerd aan de professioneel betrokkenen.

De tweede fase is de branding.
Ter voorbereiding op de brandingsessie vonden twee groepsgesprekken plaats: één met bewoners en één met ondernemers. De brandingsessie is op zaterdag 25 maart 2006 gehouden. Tijdens de brandingsessie gaven bewoners en professionals aan de hand van een aantal thema’s/vragen aan wat de krachten van de wijk zijn. Vervolgens werd dit door een tekenaar ter plaatste verbeeld.

De derde fase van het project is de wijkvisie vorming: na een verslaglegging van de resultaten van de brandingsessie neemt Woonbron deze uitkomsten mee in haar wijkvisie, op basis waarvan verdere ontwikkelingen vorm krijgen.

Medio 2006 zullen de resultaten van pilot Nieuwe Westen hier te vinden zijn.

naar boven

Kop Nieuwe Binnenweg
Winkels Nieuwe Binnenweg
Winkels Nieuwe Westen
(Foto’s SubOffice)

Met dank aan: