WERKEN AAN SUCCESVOLLE WOONGEBIEDEN

Constateringen van teruglopende kwaliteit, (gebrek aan) herkenbaarheid van de leefomgeving en concentratie van achterstand. Deze kenmerken vormen de motivatie voor de woningcorporaties Woonbron en Staedion om een wezenlijke bijdrage te willen leveren aan de toekomst van de Zuidvleugel, waar zij in meerdere gebieden een sterke betrokkenheid hebben.

De sleutel voor een oplossingsrichting wordt gezien in het lokaal realiseren van geprofileerde, herkenbare woonmilieus. Toekomstvisies en gebiedsontwikkeling worden hierbij gebaseerd op inzicht in de identiteit van het gebied. Dit vanuit de gedachte dat gebiedsintegere ontwikkeling beter aansluit op de wensen van (potentiële) bewoners en daarmee gebieden succesvoller maakt. Zo wordt concreet een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke, gedifferentieerde woonomgeving en keuzevrijheid in de Zuidvleugel van de Randstad.

Werken vanuit identiteit

Het project ‘Identiteit en Branding van gebieden’ is gericht op het ontwikkelen van een methodiek voor integere gebiedsvisies, waarbij de identiteit en kernwaarden van het gebied centraal staan.
Gebiedsidentiteit ligt besloten in zowel sociaal-maatschappelijke als fysiek-ruimtelijke condities en wordt gevormd door de onderlinge wisselwerking hiertussen. Het is dé verbindende factor tussen verschillende kenmerken en opgaven. De fysieke vorm maar ook de kenmerken van bewoners, hun leefpatronen en waardeoriëntaties bepalen tezamen de identiteit van een gebied.

Geprofileerde woonmilieus in de Zuidvleugel
Geprofileerde woonmilieus in de Zuidvleugel (WSA)

Anders dan andere methodiekontwikkeling, is deze methodische aanpak ontstaan vanuit ervaring met directe toepassing en experiment in vier gebieden.
Gekozen is voor pilotprojecten in twee grootschalige, na-oorlogse woongebieden (Hoogvliet in Rotterdam, Mariahoeve in Den Haag) en pilotprojecten in twee meer historisch ontwikkelde, kleinere, binnenstedelijke gebieden (Nieuwe Westen in Rotterdam, het Schipperskwartier in Den Haag).
Twee Haagse en twee Rotterdamse; twee herstructurerings­gebieden en twee beheergebieden. De onderlinge verschillen maken een brede beoordeling van de gevolgde aanpak mogelijk.

Elk gebied is uniek

De verschillende uitgangssituaties in de gebieden stellen verschillende opgaves. Daarom is er geen vastomlijnde methode aan te dragen die in elke situatie en opgave werkt. De benodigde aanpak per gebied verschilt, maar vanuit de methode van werken worden wel vier terugkerende procesonderdelen onderscheiden, elk met mogelijk toepasbaar instrumentarium.
Elke pilot kent vier procesonderdelen: (historische) analyse, branding, marktonderzoek en gebiedsvisie.

De methode van werken moet in uiteenlopende situaties leiden tot (1) het bepalen van de identiteit (2) de profilering van een gebied (3) richting geven aan investeringsbeleid en (4) gemeenschappelijk draagvlak en vitale coalities onder partners.

Op deze site zijn de aanpak en resultaten van de pilotprojecten te vinden. Daarnaast wordt het methodisch kader uiteengezet, dat op basis van deze pilots is ontwikkeld.

naar bovenOpdrachtgevers:
Woonbron
Dhr. Rian Peeters

Staedion
Dhr. René Goorden

Inhoudelijke projectcoördinatie, inhoud website & tekst I&B methode:
WSA
Dhr. Willem Sulsters
Mevr. Lotte Schubert

Ontwerp & realisatie website:
Joost de Keijzer
Zicht nieuwe media ontwerpers

Financiële ondersteuning vanuit IPSV:
VROM