Mariahoeve is een Haagse naoorlogse wijk met ruim 13.500 inwoners. De wijk is tussen 1957 en 1964 gerealiseerd naar stedenbouwkundig ontwerp van ir. Frits van der Sluijs. De stedenbouwkundige opzet van de wijk is bijzonder. Geïnspireerd door Scandinavische voorbeelden heeft Van der Sluijs een grote diversiteit in bebouwingsvorm, verkaveling en bijzondere stedenbouwkundige variaties binnen een ruime, groene omgeving tot stand gebracht. Het streven naar een ruimtelijke, maar ook sociale compositie en verscheidenheid kenmerkt het concept van destijds. Daarin onderscheidt de wijk zich duidelijk ten opzichte van de naoorlogse wijken in Den Haag Zuidwest.

Deze ogenschijnlijk ‘probleemloos’ functionerende wijk ondervindt nu, mede als gevolg van een veranderende, stedelijke context waaronder de herstructurering in andere wijken van Den Haag, steeds meer invloed van de veranderende Haagse woningmarkt. Tegelijkertijd is sprake van een veranderde bevolkingsopbouw ten opzichte van de beginperiode.
Dit heeft gevolgen voor gebruik en functioneren van de kenmerkende diversiteit aan collectieve en openbare, groene ruimten. Ook de oorspronkelijke gebouwkwaliteit is nu grotendeels (woon)technisch gedateerd.

Mariahoeve
Luchtfoto Mariahoeve (Uit: Mariahoeve toonbeeld van de ongedeelde stad, DSO Den Haag)

Waarom Identiteit & Branding in Mariahoeve?

Deze situatie vraagt om een duidelijke positionering van Mariahoeve als woonmilieu binnen de Haagse context. Mariahoeve stond echter nog niet hoog op de agenda.

Onder het motto: voorkomen is beter dan genezen wil woningcorporatie Staedion alert zijn op deze veranderingen en hier vroegtijdig op anticiperen door Mariahoeve in te zetten als pilot.
De onderzoeksvraag luidt:
Hoe behoudt Mariahoeve haar kwaliteit binnen de veranderende stedelijke / maatschappelijke context?

Vanuit de notie van het unieke karakter van de wijk en haar huidige positie op de Haagse woningmarkt is juist in deze fase van ontwikkeling van de wijk het onderzoek naar kwalitatieve (door)ontwikkeling vanuit identiteit relevant. Mariahoeve is een ‘brand avant la lettre’ dat vraagt om herpositionering. De kwaliteiten uit het verleden kunnen mede leidraad zijn voor gerichte vitalisering. Dit moet borg staan voor een blijvend kwalitatief woonmilieu van Mariahoeve binnen de dynamiek van de Haagse woningmarkt.
In het verlengde hiervan is de vraag geformuleerd als:
‘Consolidatie of transformatie; waar en hoe?’

In Mariahoeve worden de pilotonderdelen in de volgende volgorde uitgevoerd: identiteitsbepaling, marktanalyse, merkbepaling, en gebiedsvisie. De aanpak en resultaten van de onderdelen zijn op de gelijknamige pagina’s van deze site te vinden.

naar boven