Huidige identiteit
Aanpak
Historisch ruimtelijk onderzoek
Wijkeconomie / voorzieningen
Wijkbijeenkomst
Gebiedsthema’s

Huidige identiteit

Wat maakt Mariahoeve Mariahoeve?

Iedere pilot start met een onderzoek naar de huidige identiteit van het gebied. Het doel van dit onderdeel is het in beeld krijgen en benoemen wat Mariahoeve zo bijzonder maakt ten opzichte van andere wijken.

Op basis van de onderzoeken in dit onderdeel en uit het onderdeel marktonderzoek zijn de kenmerkende gebiedsthema’s van Mariahoeve benoemd en leefmilieukaarten gemaakt.

naar boven

Aanpak

Het onderzoek naar de identiteit van Mariahoeve is verdeeld over drie aandachtsvelden, die uiteraard met elkaar in verband staan. Grofweg gericht op de identiteit gelegen in de ruimtelijke conditie, de bevolking en het stedelijk programma/voorzieningen. Aan het slot van de onderzoeksfase zijn de onderlinge relaties weergegeven met gebiedsthema’s.

naar boven

Historisch ruimtelijk onderzoek

Het bureau Urban Fabric kreeg opdracht voor het analyseren van de ruimtelijke structuur van de wijk in tekst en kaartbeeld alsmede het maken van een gebiedstypering van de wijk op basis van de cultuurhistorische achtergrond.
Dit onderzoek heeft de ruimtelijke dragers en de waardevolle elementen in kaart gebracht, zonder op voorhand een positie ten aanzien van mogelijke interventies in te nemen. Daarnaast heeft het de bijzondere geschiedenis van de wijk gedocumenteerd.
U kunt het rapport van de historische analyse downloaden (zie linker kolom).

Mariahoeve in aanbouw
Mariahoeve in aanbouw

naar boven

Wijkeconomie / voorzieningen

Bureau WSA heeft het aanwezig stedelijk programma, wijkeconomie en het voorzieningenniveau in kaart gebracht. Het soort voorzieningen en de economie van de wijk bepalen in aanzienlijke mate het ‘onzichtbaar’ functioneren van de wijk.
Met excursies door de wijk zijn de voorzieningen in Mariahoeve nauwkeurig in kaart gebracht. Om de gevonden gegevens te complementeren zijn tot slot ca 15 interviews gehouden met professioneel betrokkenen uit verschillende werkvelden in de wijk. Dit veldwerk heeft een overzicht van referentiepersonen opgeleverd voor deelname aan de brandingsessies.

Buurtcentrum Ursulaland Voorheen buurtcentrum Catharinaland
Van oorsprong waren er naast het wijkwinkelcentrum zes buurtwinkelcentra in de wijk. Hiervan heeft alleen Ursalaland (links) haar oorspronkelijke functie behouden. (WSA)

Daarnaast is onderzoek verricht naar de demografische kerngegevens als aanvulling op de gegevens uit de woontest. Met behulp van statistische gegevens en literatuuronderzoek zijn de kerngegevens van de wijk in kaart gebracht. De huidige situatie anno 2005 is naast de situatie van 1994 gelegd om de ontwikkelingstendens van de wijk afleesbaar te maken.
U kunt het rapport over de wijkvoorzieningen downloaden (zie linker kolom).

Leeftijdsopbouw Mariahoeve tov. Den Haag situatie 1994 / 2004
Leeftijdsopbouw Mariahoeve t.o.v. Den Haag situatie 1994 / 2004

Ook zijn alle bronnen, literatuur over Mariahoeve etc. geanalyseerd. Deze informatie dient als onderbouwing voor de beschrijving van de huidige identiteit.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige bewoners van Mariahoeve heeft onderzoeksbureau The SmartAgent Company een grootschalig woonbelevingsonderzoek uitgevoerd, waarvan WOONTEST MARIAHOEVE het belangrijkste onderdeel is.
Onder ‘marktanalyse’ vindt u alle informatie over dit woonbelevingsonderzoek.

naar boven

Wijkbijeenkomst

De resultaten van de drie onderzoeken zijn op 1 september 2005 aan de wijk gepresenteerd op een wijkbrede bijeenkomst in het AEGON hoofdgebouw in de wijk (ca. 150 bezoekers). Met het beschikbaar stellen van de ruimte toonde de verzekeraar haar betrokkenheid bij de toekomst van de wijk.
U kunt de presentatie downloaden (zie linker kolom).

naar boven

Gebiedsthema’s

Vervolgens is in een drietal workshops de aanpak van de onderzoeken afgestemd en zijn de uitkomsten weer in onderling verband gebracht. De samenhang in resultaten van deze fase zijn weergegeven in vijf voor de wijk kenmerkende gebiedsthema’s.

Vrije harmonische compositie in natuurlijk decor
‘Ontplande’ stad: ontvallen relatie sociaal en ruimtelijk patroon
Gewaardeerde woonoase in gefragmenteerde stadscultuur
Bedreigde zekerheden: een onduidelijk toekomstperspectief
‘Latente invloeden’ en markante buren

U kunt de volledige beschrijving van de gebiedsthema’s en de verkorte publieksversie daarvan downloaden (zie linker kolom).

naar boven

Brand avant la lettre
‘Brand avant la lettre’ uit promotiefolder 1953

Analyse randen
Analyse kernen
Analyse randen en kernen Mariahoeve (Urban Fabric)