De pilot Mariahoeve is opgebouwd langs de 4 onderdelen identiteitsbepaling, marktanalyse, merkbepaling en gebiedsvisie.

Via deze onderdelen en het centrale vraagstuk voor Mariahoeve, in het plan van aanpak geformuleerd als: ‘Consolidatie of transformatie; waar en hoe?’ is gewerkt aan de agenda voor de toekomst van de wijk.
De onderdelen ‘identiteitsonderzoek’ en ‘marktanalyse’ van Mariahoeve waren verdeeld over drie aandachtsvelden, die uiteraard met elkaar in verband staan. Grofweg gericht op identiteit gelegen in (1) ruimtelijke conditie (2) de bevolking en (3) het stedelijk programma/ voorzieningen. De samenhang in de resultaten van de uitgevoerde deelonderzoeken is beschreven in de vorm van gebiedsthema’s.

Vervolgens zijn in het onderdeel ‘merkbepaling’ deze onderzoeksresultaten en gebiedsthema’s als uitgangspunt genomen in het onderzoek naar de ‘merkidentiteit’ van de wijk. Deze merkidentiteit is in een tweetal brandingsessies met bewoners en gebiedsbetrokkenen onderzocht, uitgewerkt in 5 kernwaarden en verbeeld in een brandsheet.

In de laatste fase van het project is op basis van alle I&B uitkomsten de agenda voor de toekomstvisie geformuleerd. Het werken vanuit (inzicht in) de karakteristiek van Mariahoeve staat hierin centraal. Dit laatste onderdeel bestond uit een drietal workshops met corporaties en gemeente waarin de (lopende) projecten en initiatieven zijn verdiept en in onderlinge afstemming gebracht vanuit de referentie I&B. Ook zijn er nieuwe opgaven gedefinieerd. Als afronding van het I&B project is de ‘Agenda toekomstvisie’ opgesteld. Deze eindrapportage beschrijft het resultaat van (het proces in) de fase agenda toekomstvisie in relatie tot het inhoudelijk resultaat I&B. Het blikt terug en vooruit. Het vormt de basis voor de ontwikkelingsstrategie van Mariahoeve en doet een voorstel voor de aanpak van het proces van samenwerking van gebiedspartners. Deze agenda toekomstvisie wordt als een van de uitgangspunten genomen in het opstellen van het visiedocument Mariahoeve als basis voor de herijking van het bestemmingsplan van de wijk in 2007 door de gemeente Den Haag.

naar boven

Met dank aan: