Het procesonderdeel ‘gebiedsvisie’ is gericht op (visie op) de aanpak van het gebied vanuit het opgebouwd inzicht uit de onderdelen gebiedsidentiteit, marktanalyse en merkbepaling.
De gebiedsvisie benoemt de benodigde programma’s, projecten en communicatiewijze in de aanpak van het gebied en de rol van partijen daarbij.
Een initiatiefgroep of ‘ondernemend gezelschap’ speelt in dit onderdeel een actieve, initiërende en organiserende rol.

gebiedsvisie
Gebiedsvisie

Een gebiedsintegere gebiedsvisie is meer dan de som van alle lopende projecten bij elkaar. Integere gebiedsontwikkeling houdt in dat de ontwikkelingen (ruimtelijk, maatschappelijk, economisch, cultureel, bestuurlijk) afgestemd zijn op de identiteit van een gebied. De keuze voor projecten hangt af van de potenties die deze projecten hebben om de gebiedsidentiteit te versterken.
In dit onderdeel komt de concrete doorwerking van het resultaat aan de orde. Visie en projecten komen echter niet vanzelfsprekend tot stand vanuit de voorgaande onderdelen. Visie vraagt combinatie en interpretatie van gegevens, beoordeling en keuzes.
De gebiedsvisie formuleert de mogelijke toekomst van het gebied en vertaalt dit door naar projecten en benodigde uitwerking.
Visie vormt uiteindelijk de basis, de gebiedsidentiteit de referentie voor de uitwerking.

Vanuit de gebiedsidentiteit kunnen wel de nodige opgaven benoemd worden op verschillende werkvelden. Ook een overzicht van alle lopende projecten en het beschouwen daarvan in relatie tot de gebiedsidentiteit is mogelijk. De onderlinge afstemming van de projecten vanuit de identiteit brengt al gewenste en noodzakelijke focus. Ook kunnen vanuit de identiteit nieuwe projecten worden geformuleerd.
Benoeming naar werkwijze/ instrumentarium, regievoerende partij, prioriteit en deelgebied kan ook aan de orde komen. Daarnaast wordt een aanzet voor een communicatie en marketingstrategie bepaald.

Door het formuleren van gerichte projecten en programma’s zal leiden tot een profilering van het gebied. Het doel van het onderdeel is:

Het direct resultaat van het onderdeel gebiedsvisie is een in samenhang geformuleerd overzicht projecten en ideeën, voorzien van uitwerkingscondities.

Het vormt de basis voor de ontwikkelingsstrategie en toekomstvisie van het gebied.
Als verschillende partijen hun egen documenten opstellen, dan is dit de referentie daarvoor.
Mogelijke documenten zijn bijv.:

  1. Stadsdeelplan incl programma’s onderwijs, welzijn
  2. wijkprogramma’s en wijkvisies corporaties,
  3. strategisch voorraadbeheer corporaties en
  4. gemeentelijk visiedocument / toetsingskader.

Identiteit is geen statische conditie. Het is een veranderend gegeven gebaseerd op van betekenis verschuivende identiteitsdragers. Een belangrijke eigenschap van een gebiedsvisie met een focus op de (middel-)lange termijn is daarom het vermogen in te spelen op veranderingen aan de oppervlakte, maar tegelijkertijd aansluiting houden met de dieper gelegen en verankerde gebiedsidentiteit.

naar boven